KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Соціокультурна компетенція Загально-навчальна компетенція
Дата Тема і підтема ситуативного спілкування Урок в НМК Мовленнєві функції Мовленнєві зразки Фонети ка Граматичний матеріал Лексичний матеріал Читання Аудіюва ння Мовлення Письмо Дом. завд.
Введення. Повторення
Літні ка­нікули - порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища; - розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя; Has he / she become? [ i: ] Tenses Re­view. Regular and irregular forms. Ex. 1-3, p. 7 To get more experience, look back, to express, Ex.1, p. 4 Ex.2, p. 4. Ex. 3, 6, p. 5 Ex. 4, p. 5. здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми уважно KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР стежити за презентованою інформацією Ex.4, 5 p.6
Спогади про літо Have you ev­er been to...? [ I ] Regular and irregular forms. To get more experience, look back, to express Ex.1, p. 4 Ex. 7, p. 5 Ex. 5, p. 6 Ex. 6,9, p.8
Review Grammar [ e ] Tenses Review Ex. 2, 3, p. 7. Ex.5, 7,8, p. 8-9 Ex. l,p. 7. Ex.5, 7,10, p.8-9
Review Grammar Have you ev­er been to...? [ æ ] Tenses Review Ex.9, p. 8 Ex.10, p. 9 Ex. 4, 6, p. 8 Ex.1-3 p. 10
Тематика спілкування «Знов до школи». Unit 1
Улюбле­ні пред­мети - описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події He said that he liked... You said that Mike had gone [ ɔ ] Direct and reported speech. State KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР­ments University, to decide, to improve, to memorize, to cheer smb up Ex. 5a, p. 12 Ex.1, p. 10 Ex. 2, 4, p. 11. Ex.6, p. 12 Ex. 5b, p. 12 Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: повсякденне життя умови життя міжособистісні стосунки норми поведінки соціальні правила поведінки розрізняти і продукувати незнайомі звуки розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки слухати і розуміти звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів Ex.7, p. 12
Джерела інфор­мації Ann told us that she would go- [ ɔ: ] Future-in-the-Past Ex.5, p. 15 Ex KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР. 1, p. 13. Ex. 3, 4, p. 14 Ex.2, 4p. 14
Джерела інфор­мації - порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища; - розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя; - запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти Say/tell [ æ ] [ ei ] Direct and reported speech. State­ments Future-in-the-Past здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур уважно стежити за презентованою інформацією усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію використовувати нові технології 10 sentences KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР
Школи у Ве­ликій Британії When we are... we will go- [ɔu ] Direct and reported speech. State­ments Ex.1, p.16 Ex. 2,4, 5 p. 17. Ex.3, p. 17. Ex. 3,4, 6, p. 18
Навички роботи на ком­п'ютері, улюбле­ні пред­мети The room is situated on... We hold par­ties... [ju: ] Verb Tenses Equipment, facility, workshop, to be well-equipped Ex.1, p.19 Ex. 2, 4,5, p. 20. Ex.6, p. 21 Ex.3, p. 20. Ex.7, p. 21 Describe one of your school rooms
Типові правила шкіл у Вели­кій Бри­танії It was nice to hear from you... I'm looking for­ward to... [ ð ] [ Ɵ ] Modal verbs Charter, curriculum, permission, punishment, respect, Ex KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР. 2b, p.22. Ex. 2a, p.22 Ex. 1, 2b, p.22. Ex. 2c, 3a, p.22. Ex.4, p. 23
Типові правила шкіл України [ au] Modal verbs request, to attend, to permit, to punish, to respect Ex.4, 5a, p. 23 Ex. 5b, 6b, c, p. 24 Ex. 6a, p. 24 Ex.5, p. 25
Я ви­вчаю анг­лійську мову Give her a kiss for me... [ai] Direct and reported speech. State­ments Penalty, bomb, scold, strict, terri­ble, to depend on / upon, instead of Ex. 1, p. 25 Ex. 2, p. 26. Ex.6, p. 27 Report "School in my life"
Я ви­вчаю анг­лійську мову [ Λ] Direct and reported speech. State­ments KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР Report "School in my life" Ex. 3-5, p. 27
Школи в Укра­їні Повторення і узагальнення матеріалу [ r] Direct and re­ported speech Form-master, mistress, daybooks, to be called to, the black­board, make mistakes, the end of the term, compulsory, to realize, knowledge A per­fect school Ex. 1,2, p. 33 Project work
ПовторенняEx.5, p. 35
Узагальнення вивченого матеріалу теми «Знов до школи» з метою корекції у подальшій роботі
Тематика спілкування «Мені потрібна книга». Unit 2
Книжки – наші друзі - аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку; - розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей; - пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР; - висловлювати свої враження, почуття та емоції у звязку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо); - надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям; - просити і надавати пораду пояснення, допомогу; - коментувати статистичні дані - описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події - характеризуват и якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьм - висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей; - порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища; [ u ] Reported Speech An imagina­tion, truth­ful, true-to-life, to hold smb's atten­tion, right after smth. Ex. 1, 2, p. 36 Books are our friends, p. 37 Ex. 3, 4 p. 37 вживання KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР та вибір привітань вживання та вибір форм звертання вживання та вибір вигуків правила вступу до розмови Правила ввічливості Вирази народної мудрості повсякденне життя умови життя міжособистісні стосунки норми поведінки соціальні правила поведінки повсякденне життя умови життя міжособистісні стосунки норми поведінки соціальні правила поведінки активно застосовувати мову, що вивчається використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію використовувати нові технології знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію використовувати нові технології Ex.6, p. 38
У бібліо­теці She wants me to... John asked him not to... [u: ] Reported Speech. Com­mands and Requests Contents, to publish, an KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР atmosphere, a catalogue Ex.4, . 39 Ex. 1, p. 39 Ex. 1, p. 41.
Книги — наші друзі та вчителі Teacher told us to... She asked him not to... [I ] Reported Speech. Com­mands and Requests. Ex. 2, p. 39 fiction, a ti­tle, to con­sult, in ge­neral, make up stories Ex. 2, 3, p. 42 Ex.4, p. 40 Ex. 5, 6, p. 40
Літера­тура. Books teach us to be... [ ə ] Reported Speech. Catalogue, fiction, non-fiction, title, made up stories, Ex.1, p. 41. Ex. 3, p. 42. Ex.2, p.42. Descrip­tion of a book
Літера­турні жанри They can teach us not to... [ ɛə ] Com­mands and Requests to consult, to contain, in general KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР Ex.4, p. 43 Ex. 5, p. 43 Ex.6, p.43
Відомі письмен­ники The... was written by... [ ʒ ] Reported Speech. Com­mands and Requests Ex.3, p. 49 Ex.2, p. 45 Ex.4, p. 46 Ex. 7, p. 47 About the author
Відомі письмен­ники та їх твори ...are the characters in the... ...is famous for his... [ dʒ ] Essay, inspi­ration, suc­cess, noble, to achieve, Ex.3, p. 49 Ex. 1b, p. 48 Ex. 1a, 2, p. 48. Ex. 4a, 5, p. 49 Ex. 4b, p. 49 Доповідь про письменника
Відомі бри­танські письмен­ники та їх твори The impor­tant things that happen in the play... [ d ] Three forms of the verbs Cover, edi­tion, ending, narrator KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР, outcome, plot, Ex.2a, p. 51 Ex. 1, p. 51. Ex.4, p. 52. Ex.6, p. 54 Ex.5, p. 53
Відомі бри­танські письмен­ники та їх твори The impor­tant things that happen in the play... [ d ] [ t ] Reported Speech. script, setting, le­gendary Ex. 2b, p. 51 Ex. 4, 5, p. 53 Ex.4, p. 185 English novels
Шкільна бібліо­тека What helps you to make a choice? [ Ƞ ] Present Sim­ple, special ques­tions A play, characters, setting, plot, out­come, script, navigator, in italics, sci­ence fiction, legends Type­script Ex.4, p. 185 English novels Ex.4, p. 60 Ex. 1-3, p. 55. Ex.5, p. 56 Ex.6, p. 56, p. 59
Мій улюб­лений письмен­ник Ask your KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР friend... Tell your class­mates... [ s ] [ z ] The direct speech Novelist, imagination, noble, atmos­phere, truth­ful Ex.5, p. 61 Ex. 1, p.58. Ex.3, p. 59 Ex.5, p. 61 Project work
Моя улюб­лена книжка та лі­тера­турний герой To give smb knowledge of... To give a real feeling of... To make smb think... [ ɔ ] Reported Speech. Present Sim­ple Novelist, imagination, noble, atmos­phere, truth­ful p.58 Wear the new coat and buy the new book. Ex.3, p. 59 Ex.2, p. 59 Ex.7, p. 57
Відомі укра­їнські письмен­ники ...was born... ...is famous of... ...created... [ei ] Tenses of the verbs Tapac Шевчен ко A report
Повторення KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР
Узагальнення вивченого матеріалу теми «Мені потрібна книга» з метою корекції у подальшій роботі
Тематика спілкування «Музика» Unit 3
Музика у нашо­му житті - описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події - характеризуват и якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьм - висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей; - порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища; He speaks English. She says that... he told me... she talks about... [ai] The verbs "say", "speak", "tell", "talk". Reported Speech A band, to lean over, to give a hand, to walk out, to set up the speakers, a sound sys­tem,) Ex.2, p. 63. Ex KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР.1, p. 62 Ex.3, p. 63. Ex.4, p. 63. Ex.6, p. 64 здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур розрізняти і продукувати незнайомі звуки розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки слухати і розуміти звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів Ex. 5, 6, p. 64
Музика у нашо­му житті [ ɔ ] Reported Speech the edge of the stage, to clap, to dance to the music, to feel exhausted (delighted Ex.4, p. 64 Ex.5, p. 64 Ex. 2, p. 65. Ex. 1-3, 4, p. 65-66
Музика повсюди If the weath­er is fine, we KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР will go to... When I am there, I will... [ ɔ: ] Clauses of Time and Condition. (Future Ac­tion), p. 65 A composer, a habit, a mood, a musician, a record, a symphony, a tape, a vio­lin, chamber, folk Ex.1, 5a, p.56-66 Ex.1, p. 67 Ex. 1-3, 4, p. 65-66 Ex. 5, p. 66 Ex. 1-3, p. 67-68
Музика та мо­лодіжні стилі музики He plays the guitar. She listens to the music. They play in a band [ b ] Сполучники if, when, as, soon as, till, until, etc. Rap, mes­sage, heavy-metal, beat, greats Ex.1, p. 67. Ex.5, p. 70 Ex.3, p. 70 Ex. 2, 3, p. 68. Ex.4, p. 70 Ex.4, 5, p. 68 Ex. 3, 4, p KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР. 72
Історія музич­них стилів This song is number one in England [ju: ] [ Λ] The forms of the verbs Separate, to scream, to faint, rhythm, to create, used to wear crazy clothes, fash­ion, a fame, an origin, to originate from Ex.4, p. 72 Ex.1, p. 74 Ex.1, p. 74 Прослуховування музики різних стилів Ex.2, p. 69. Ex. 6, 7, p. 71 p. 185. Life and art
Музичні уподо­бання молоді They didn't do very well. He is good at playing the guitar [ t ] [ dʒ ] Conditional sentences of the first type To be fond of, ungifted singers, to compose, to reflect moods, and emotions, to attend con KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР­cert halls, to have good ear (voice) Ex.4, p. 76/ Ex. 7a, p. 78 Ruslana Lyshy-chko. Ex.7, p. 78 Ex.2, p. 72 Ex. 3, 5, p. 73 p. 185. Project work
Мої улюб­лені му­зиканти та ви­конавці. [ Ƞ ] To appeal to, young people, the melody is caught, to get experi­mental, kind, to achieve Ex. 4, 5, p. 82 The Beatles, Прослуховування пісень Ex, 2, 3 p. 76 Ex.5, p. 76. Ex, 6, p. 76
На кон­церті [ k] Conditional sentences of the first type forms to lack variety, senseless, powerful amplifiers, to do the harm, obviously Ex.3, p. 77 To prepare a report
Мої музичні вподобання [ g ] Conditional sentences Захист проектів
Відомі компо­зитори Надавати інформацію KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР про композиторів Conditional sentences Cello, violin, trumpet, orchestra, to concentrate, to take les­sons, choir Mozart Ex. 4, 5, p. 77-78 Ex. 7b, p. 79 Ex.6, p. 78 To prepare a report
Проектна робота
Узагальнення вивченого матеріалу теми «HAVE A GOOD TIME» з метою корекції у подальшій роботі
Контроль аудіювання
Контроль письма
Контроль читання
Контроль говоріння
Повторення. Підсумковий урок


documentarwqorp.html
documentarwqwbx.html
documentarwrdmf.html
documentarwrkwn.html
documentarwrsgv.html
Документ KJIAC (сьомий рік навчання, 3 години на тиждень) I СЕМЕСТР